Mediji


Vreme ne postoji, sve je istovremeno i sada
Božidar Andrejić, Dnevni list Danas, 9. novembar 2016.

Na zakorici osme knjige Milovana Miće Jovanovića, u beleški o autoru stoji „živi i radi u Beogradu“.

Ona se, međutim, „licem pred Sajam“, u izdanju beogradske „Dobre knjige“, pojavila posle autorove iznenadne smrti, pa bi ovo već samim tim bila – materijalna greška. Ali, u slučaju Jovanovića to se može i relativizovati s obzirom i na njegove stavove i na jednu od dominantnih tema kojima se veći deo svog života on bavio.

Pročitaj sve

 

Naši šetači: Putnik, RTS2, 17. jun 2016.

Reinkarnacija
Milovan Mića Jovanović, Kroz prostor-vreme, 6. avgust 2015.

Da li smo već ži­ve­li na Ze­mlji? Ako je­smo – kog smo bi­li po­la, ra­se, ve­re…? Gde smo ži­ve­li i šta smo ra­di­li? Da li i ka­ko pret­hod­ni ži­vot uti­če na sa­da­šnji? Da li smo se i ra­ni­je sre­ta­li s ne­kim od da­na­šnjih ro­đa­ka, pri­ja­te­lja ili po­zna­ni­ka? Da li ne­što od to­ga mo­že­mo sa­zna­ti, ka­ko?

Pri­rod­no je da se lju­di od­u­vek in­te­re­su­ju za ova pi­ta­nja. Mno­go nov­ca i vre­me­na je po­tro­še­no na is­tra­ži­va­nja o pro­šlim ži­vo­ti­ma. Ovim pro­ble­mi­ma su se ba­vi­li i ba­ve se ozbilj­ni na­uč­ni­ci i ugled­ne usta­no­ve ši­rom sve­ta. Po­sto­ji mno­go sni­mlje­nog dokaznog ma­te­ri­ja­la (sto­ti­ne sa­ti) o pri­me­ri­ma se­ća­nja na pro­šle ži­vo­te ko­ji je jav­no pri­ka­zi­van i ana­li­zi­ran. Sve više dece se rađa sa sećanjem na prošle živote. Formirane su mnoge stručne komisije koje su se bavile istraživanjem i dokazivanjem ovih fenomena. Naj­vi­še pri­me­ra i do­ka­za reinkarnacije ima u tro­tom­noj mo­no­gra­fi­ji dr Ja­na Sti­ven­so­na s Uni­ver­zi­te­ta u Vir­dži­ni­ji, u ko­joj je na­ve­de­no 1.300 slu­ča­je­va ši­rom sve­ta. On je uo­čio da se mno­ge na­vi­ke, sklo­no­sti, ta­len­ti i ka­rak­ter­ne oso­bi­ne pre­no­se sukcesivno kroz ži­vo­te. Po­ka­za­lo se da se i fi­zič­ki iz­gled, na­ro­či­to li­ca, pre­no­si kroz mno­go in­kar­na­ci­ja. Dr Sti­ven­son je pro­na­šao i pro­u­čio ne­ko­li­ko hi­lja­da pri­me­ra gde se de­ca se­ća­ju svog pret­hod­nog ži­vo­ta. Za hi­lja­du pri­me­ra je pri­ba­vio kom­plet­ne do­ka­ze (više o svemu ovome u mojoj knjizi Kraj igre, glava Reinkarnacija).

Pročitaj sve

 

Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle, jun 2015.

Šta se stvarno događa posle smrti
Milovan Mića Jovanović, Kroz prostor-vreme, 30. novembar 2015.

U mom članku Reinkarnacija pomenuo sam Majkla Njutna u negativnom kontekstu, kako mi jedni zameraju, dok drugi samo žele da objasnim taj svoj stav. Rekao sam, precizno, da za reinkarnaciju postoje širom sveta hiljade primera-dokaza dobijenih u regresiji koji se ne mogu osporiti. Kod ovakve vrstea „dokaza“ treba biti vrlo iskusan, oprezan i neutralan, bez namere da se nešto dokaže, već samo da se istraži i realno opiše. Ovde ne ubrajam Njutnove knjige i stavove jer, pored toga što su nebulozni, nemaju nikakvu istinitosnu vrednost. Da, to je moj stav, a pokušaću da ga odbranim.

Pročitaj sve

 

Talas je dokaz da okean postoji
Rade Radovanović, Dnevni list Danas, 18. jul 2014.

Pre skoro četrdeset godina u Belgranu, Borhes, na pitanje zašto je za predavanje o Svedenborgu izabrao teme Knjiga, Besmrtnost, Kriminalistička priča i Vreme, kada one nemaju veze ni sa Svedenborgom a ni međusobno, Latino-američki Homer tada je odgovorio: “Ove teme zaokupljaju moju misao i ja samo o njima mogu i želim iskreno da govorim, a time su i povezane…”

Pročitaj sve

 

Želite sve, ništa ne očekujte!
Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 594

 

Rtanj – istraživački festival, avgust 2010.

Dolazi vreme spiritualnog naturalizma!
Intervju: Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 515

 

Menjaj sebe!
Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 505

 

Ljubav je najbolji štit!
Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 504

 

Vreme je za buđenje!
Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 502

 

Upalite svetla istine!
Milovan Mića Jovanović, Treće oko, Broj 501

 

Budućnost zavisi od nas!
Intervju: Milovan Mića Jovanović, Treće oko specijalno izdanje (2009)

 

Đavoli i demoni ne postoje!
Intervju: Milovan Mića Jovanović, Piše: Ana Mitrović, Treće oko, Broj 492

Još jednom razgovoramo sa Milovanom – Mićom Jovanovićem, matematičarem, isceliteljem, bioenergetičarom, regresologom, psihoterapeutom, radiestezistom, ekstrasensom, učiteljem duhovnih spoznaja… Njegova najnovija (šesta po redu) knjiga “Kraj igre” pobudila je nezapamćeno interesovanje, a i čitaoci “Trećeg oka” nisu ostali “imuni” na teme koje su dotaknute u ovom nesvakidašnjem štivu – duhovnost, prošli i budući životi…

Raritet je da se u knjizi “Kraj igre” nalazi deo transkripta razgovora sa nekadašnjim Isusovim duhovnim vodičem poznatim pod imenom Ahtun Re.

Pročitaj sve

 

Reikarnacija je božji dar!
Intervju: Milovan Mića Jovanović, Piše: Ana Mitrović, Treće oko, Broj 485

Na korici knjige nalazi se kratka biografija autora iz koje može da se sazna da je Mića Jovanović do sada imao 67 života na Zemlji, da je u prethodnom životu bio lekar, Mesmerov učenik i da je živeo je u Francuskoj, bavio se pisanjem a zvao se Fransoa Rober Trudo, kao i to da su sačuvani neki njegovi radovi i portret!

Dr Stevan P. Petrović, recenzent knjige, je dodao da: »Ovakva dela u inostranstvu izlaze jednom u deset ili dvadeset godina. Kod nas ih, do sada, nije bilo. Na svoje veliko zadovoljstvo bio sam svedok ne samo pisanja ove knjige, već i nekih događaja koji su u njoj opisani«.

Pročitaj sve

 

Tesla i Mikelanđelo ponovo među nama!
Treće oko, Broj 483

 

Promocija knjige Kraj igre (drugo dopunjeno i prošireno izdanje i knjige Putnici (drugo izdanje), Skc, 10.jun 2008.

Živim 67. život!
Ivana Vranešević, Glas javnosti, 12. jun 2008.

U prethodnom životu, u osamnaestom veku, piše, bio je lekar. Zvao se Fransoa Rober Trudo, živeo je u Francuskoj i bio je učenik Franca Mesmera, čuvenog doktora koji se smatra najistaknutijom ličnošću iz istorije hipnoze. U jednoj od starijih inkarnacija upoznao je sadašnju suprugu – slikarku i dizajnerku Mariju…

Pročitaj sve

 

Duša se seli, čovek je besmrtan
Snežana Čongradin, Dnevni list Danas, 31. maj 2008.

Pitanje da li postoji reinkarnacija, u knjizi Milovana Miće Jovanovića – Putnici, kroz prošlost i budućnost (izdavačka kuća Dobar naslov) prosto je deplasirano. Usled naleta preciznih opisa realnih događaja iz života ljudi koji su zajedno sa piscem knjige prošli kroz iskustvo reinkarnacije, ili bar bili uvereni da im se to dogodilo, rasprava o tome da li se duša seli iz tela u telo čini se da gubi smisao postavljanja pred čitaoca.

Pročitaj sve

 

KCN TV – Milovan Mića Jovanović

Kroz ogledalo 18. 07. 2007.

Kroz ogledalo 04. 07. 2007.

Kroz ogledalo 27. 06. 2007.

Kroz ogledalo 20. 06. 2007.